คุณอยู่ที่ : Home เกี่ยวกับ อบจ. ระยอง นโยบายการบริหารของนายก
นโยบายการบริหารของนายก อบจ. ระยอง
พิมพ์

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2554

***********************************

               ท่านประธานสภา  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ

               ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  (พ.ศ.2552)  
กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงจากประชาชน  กระผม  นายปิยะ  ปิตุเตชะ 
ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง  ให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

               เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา  35/4
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2552)  ที่กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระผมในฐานะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้กำหนดนโยบายในการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ตามกรอบ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน
ภาคประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

               ดังนั้นการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในครั้งนี้  กระผมได้กำหนด
นโยบายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  โดยมุ่ง
เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวระยอง  ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ  8 ด้าน  ดังนี้