คุณอยู่ที่ : Home ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานจังหวัดระยอง จัดสัมมนาแนวทางการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน กรณีมลพิษสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง จัดสัมมนาแนวทางการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน กรณีมลพิษสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดระยอง

พิมพ์

              เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิด “ โครงการสัมมนาแนวทางการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน กรณีมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง”  ณ ศูนย์มายอง  OTOP   ซึ่งในปี  53-54  ที่ผ่านมา  มีข้อร้องเรียน ด้านมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ำ ขยะ  สารเคมีรั่วไหล และด้านอื่นๆ อีกหลายเรื่อง  โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ  เช่น การระบายน้ำปนเปื้อนน้ำมันลงสู่ลำรางสาธารณะ การรั่วไหลของสารเคมี  ระบายน้ำเสียลงสู่คลองใหญ่ที่ อ.บ้านค่าย  และปัญหาที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นต่างๆ สถานการณ์  ด้านคุณภาพอากาศ  พบว่า สารอินทรีย์ระเหยง่าย  และสารเบนซิน  ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายในภาคอุตสาหกรรม   มีแนวโน้มสูงขึ้น   โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนขณะที่มีการจราจรหนาแน่นมีค่าเกินมาตรฐาน   ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย เช่น  ระคายเคืองต่อสายตา จมูก คอ ทรวงอก มีอาการไอ ปวดหัว  ซึ่งมีสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  มาให้คำแนะนำในด้านข้อกฎหมายต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้   เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้กับชุมชนของตนเอง  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อบจ.ระยอง  เทศบาลและ อบต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมด้วย   ซึ่งมีนายสุวิสุทธิ์ ธรรมศรี และนางสาวโสภา เกษมแสง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯอบจ.ระยองเข้าร่วมประชุมด้วย