คุณอยู่ที่ : Home ประมวลภาพกิจกรรม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองอุุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco-Town)

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองอุุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco-Town)

พิมพ์
จังหวัดระยอง ร่วมกับ ประเทศญี่ปุ่น (จังหวัดคิตะคิวชู) ได้นำแนวความคิดเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ หรือ (Eco-Town)

ซึ่งขณะผู้บริหารของจังหวัดคิตะคิวชู ได้ทำรายงานส่งกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อในช่วงระยะที่ 2 ต่อไปได้ เมืองคิตะคิวชู มีปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนๆมาก เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขจนประสบผลสำเร็จแล้ว และในครั้งนี้ได้มอบหมายให้บริษัท Ex Corporation มาศึกษาข้อมูลในจังหวัดระยอง และมีการประชุมร่วมกันระหว่างอบจ. เทศบาล และเอกชน ในครั้งนี้มีตัวแทนของบริษัท Ex Corporation เช่น Mr.Hond Masato Mr.Oda Mayumi มาให้ข้อคิดเห็นในการทำ Eco-Town เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสตาร์