Latest

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จำนวน  26  ตำแหน่ง  รวมทั้งสิ้น  113  อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ  19  ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  กันยายน  2547  และบัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  รับรองคุณวุฒิ  หรือผู้มีทักษะประสบการณ์  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดระยอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จำนวน  26  … read more