Latest

สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ ๒๕๘๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ ๒๕๘๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม read more

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเยาวชนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเยาวชนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                   ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย แต่ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีบางครั้งเป็นจุดก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาการติดเทคโนโลยีอย่างมาก เช่น ติดมือถือ ติดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคม ได้แก่ การจับกลุ่มมั่วสุ่มยาเสพติด การลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่อย่างเร่งด่วน                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (6) การจัดการศึกษา     … read more

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก และบุคลากรเหล่านี้ต้องรู้ในเรื่องระเบียบวินัยการรักษาระเบียบวินัยของราชการ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ถูกต้อง และมีแรงจูงใจในการเป็นครูที่ดีเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (6) การจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ระเบียบวินัยการรักษาวินัยของทางการราชการ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัระยอง จึงได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขึ้น read more

บุคลสำคัญทางวัฒนธรรม

บุคลสำคัญทางวัฒนธรรม 1.พระมหารัชชมังคลาจารย์ ( นิท . เทสกเถร เทศ วิทยานุกรณ์ )เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหารัชชมังคลาจารย์ ผู้ผ่านชีวิตจากคนบ้านนอกธรรมดา ชาวอำเภอแกลง เข้าไปอยู่เมืองหลวงเพื่อการศึกษา แล้วโชคชะตาได้ชักนะให้ได้เป็นเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างวัดธรรมยุตในจังหวัดระยอง รวม ๙ วัด คือ ๑ วัดจุฬามุนี ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง ๒ วัดตรีรีตนาราม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ๓ วัดสนามรัตนาวาส ตำบลชากพง อำเภอแกลง ๔ วักสารนาถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง … read more

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน  การตีเหล็ก  การตีเหล็กเป็นงานประณีตใช้ฝีมือเฉพาะตัว และใช้ความรู้ความสามารถสูง เริ่มตั้งแต่ต้องรู้จักธรรมชาติของเหล็กแต่ละชนิด ที่จะนำมาผลิตเป็นของใช้ได้อย่างดีมีคุณภาพเหมาะสม ต้องรู้จักวิธีเผาให้เหล็กอ่อนนิ่มพอที่จะเข่นตัดแต่งขึ้นรูปได้ตามต้องการ ต้องรู้จักการตีเหล็ก ให้เป็นบ้องเป็นปลอกที่ได้ขนาดพอเหมาะ และการเชื่อมน้ำประสานทอง ต้องมีฝีมือในการตกแต่งเหล็กที่ขึ้นรูปมาแล้วได้อย่างดี ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสวยงาม ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจของการตีเหล็ก และเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนคือการชุบเหล็กให้แกร่งและคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ สังเกตุ ทดลอง และฝึกหัดอย่างจริงจัง จึงจะสามารถทำได้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตีเหล็ก  ได้แก่ เตาเผาเหล็ก ถ่าน ทั่งใหญ่ กลาง เล็ก คีมคีบเหล็กขนาดต่าง ๆ เหล็กห่อบอง ตะไบขนาดต่าง ๆ ปากกาจับเหล็ก เครื่องหินเจียระไน สูบลม อ่างน้ำ เลื่อยตัดเหล็ก เหล็กสะกัด เหล็กเจาะรู กบสำหรับขูดเหล็ก ลวดหรือชิ้นทองเหลือง … read more

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานชนเผ่าชอง  เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเผ่าหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรี มีความชำนาญในป่าเขาลำเนาไพร มีภาษาพูดของตนเอง นิยมใช้ลูกปัดสีต่าง ๆ และทองเหลืองเป็นเครื่องประดับ จัดอยู่ในสายตระกูลมอญ – เขมร เชื่อว่าอยู่ในถิ่นนี้มาก่อนสมัยสุโขทัย มีอิทธิพลของภาษาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่มีภาษาเขียน ประเพณีบางอย่างของชาวชอง ได้มีการปฎิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ โดยไม่ถูกกลืนหรือเลือนหายไปเช่น ประเพณีการแต่งงานลูกสาวคนโต ประเพณีการเล่นผีหิ้ง และประเพณีการเล่นผีโรง เป็นต้น ปัจจุบันแทบไม่มีชนเผ่าชองเหลืออยู่ในเขตจังหวัดระยองแล้ว คงมีเหลืออยู่ในป่าเขาในเขตจังหวัดจันทบุรี เพราะชนเผ่านี้ไม่ชอบอยู่ในย่านชุมชน การสูญพันธุ์ของพวกชองน่าจะเกิดจากถูกคนไทยเรากลืนชาติ เช่นเดียวกับชนเผ่าโบราณอีกหลายเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ในถิ่นนี้มาก่อน ที่มาของคำว่าระยอง  คำว่า ระยอง ไม่มีคำอธิบายอยู่ในพจนานุกรม ไม่มีคำแปลอยู่ในภาษาไทย สันนิษฐานว่าเป็นภาษาของชอง คือ คำว่า ราย็อง ในภาษาชองแปลว่า เขตแดน หมายถึง ดินแดนหรือเขตแดนที่พวกชองตั้งรกรากอยู่ ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นระยอง … read more

ประเพณี , การละเล่น

ประเพณี , การละเล่น จังหวัดระยองมีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ของจังหวัด นอกจากจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประเพณีที่สำคัญซึ่งถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป สามารถสรุปประเพณีที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการทำบุญวันไหลท้ายสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ในปัจจุบันของจังหวัดระยอง           สงกรานต์จังหวัดระยอง มีจัดกันทั่วไปทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอและทุกๆ ตำบล ส่วนมากจะจัดกันตามวัดตามสนามโรงเรียน ศาลากลางบ้าน หรือในหมู่บ้านที่ชุมชนหนาแน่น ประเพณีสงกรานต์ที่วัดตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วัดตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ผู้นำสำคัญ คือ พระครูวิบูลย์ภารกิตต์ เจ้าอาวาส ประเพณีสงกรานต์ที่วัดนี้ ได้ร่วมนัดจัดฟื้นฟูมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งกำหนดวันที่ ๒๐ เมษายน ของทุกปี … read more

โบราณสถานและโบราณวัตถุ

โบราณสถานและโบราณวัตถุ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกกันอย่างทั่วไปว่า ” พระนอนวัดป่าประดู่ ” ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีความยาว ๑๑.๙๕ เมตร ลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่วัด เมื่อพิจารณาดูพุทธลักษณะแล้ว เฉพาะในส่วนพระพักตร์ลังฆาฎิน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น (อู่ทองยุคที่ ๓) พระพุทธไสยาสน์วัดป่าประดู่นี้ ไสยาสน์ในลักษณะตะแคงซ้ายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยองมาแต่โบราณ ดังนั้นพระพุทธไสยาสน์องค์นี้เป็นที่เลื่องลือมาช้านานในด้านความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมาก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดป่าประดู่ ในเขตเทศบาลเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เดิมองค์พระตั้งอยู่กลางแจ้ง ต่อมามีการสร้างพระวิหารครอบเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๔ “วัดป่าประดู่” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมาก่อนสร้างวัด ประมาณเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๒ พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ อุปัชฌาย์เทียน … read more

ภาษาระยอง

ภาษาระยอง ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่มีใช้พูดในท้องถิ่นใด ท้องถิ่นหนึ่ง รวมหมายถึงภาษาที่อยู่ในตระกูลไทยด้วยกันและภาษาอื่น และเรียกชื่อไปตามที่ชาวบ้านเรียก เช่น ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาจีน เป็นต้นภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ ในภาคตะวันออก มีหลายภาษาตามแต่ชุมชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า วัฒนธรรมภาคตะวันออกมีลักษณะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ภาษาก็มีการผสมผสานกันไปด้วย เช่นเดียวกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาชอง ภาษาลาว และจากการสำรวจของคณะสำรวจจาก Southeast Asia Studies ของมหาวิทยาลัย Yale พบว่าในภาคตะวันออกของไทย ภาษาที่ใช้พูดกันนั้นมีรากฐานสืบเนื่องมาจากเชื้อสายดั้งเดิม ของประชากรจากภาษาพูดดั้งเดิมที่แตกต่างกันอาจแบ่งภาคตะวันออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณซีกตะวันออก และบริเวณซีกตะวันตก … read more

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      ด้วยปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย   (วัดหวายกรอง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือแสดงออกหลากหลายและแต่ละโรงเรียนมี ครู และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก และบุคลากรเหล่านี้ต้องรู้เรื่องในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ใหม่ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562                        … read more