Latest

โครงการอบรมพัฒนาครู (การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ทักษะด้านวิชาชีพ))

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครู (การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ทักษะด้านวิชาชีพ)) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิตากสินระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ read more

กีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 33

  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดินทางมาร่วมอวยพรเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และทำพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อให้เป็นสิริมงคลในการเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นเกมส์” ครั้งที่ ๓๓  ณ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         read more