ภาพกิจกรรม

กุมภาพันธ์

22

2018

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดโครงฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หลักสูตร ” การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดโครงฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หลักสูตร ” การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอบจ.ระยอง โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมเชิญ ศจ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ทั้งนี้ การจัดโครงการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ

กุมภาพันธ์

22

2018

บูรณาการเฝ้าระวังป้องกัน “โรคไข้หวัดนก” พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2561

บูรณาการเฝ้าระวังป้องกัน “โรคไข้หวัดนก” พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ ลดอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคน และลดการแพร่กระจายของโรคไปยังสัตว์ปีกอื่น ๆ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองจะเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 8 แห่ง ในการให้ความรู้ ตลอดทั้งติดตามสภาพปัญหา ควบคุมกำกับ พร้อมจัดสรรผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อ และน้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก สรวงรัตน์ /

กุมภาพันธ์

22

2018

“อบจ.ระยอง บูรณาการร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดระยองป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ”

“อบจ.ระยอง บูรณาการร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดระยองป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาด้านสุขภาพของชาวจังหวัดระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน หรือ คนสู่คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้าง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่อนข้างสูง เช่น โรค SARS, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

กุมภาพันธ์

22

2018

อบจ.ระยอง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง

อบจ.ระยอง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิสยามกัมมาจล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษา(การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกำลังคนไปสู่ Thailand 4.0 โดยกิจกรรมมีการแสดงความคิดเห็น

กุมภาพันธ์

19

2018

“ท่องเที่ยวแกลง สะพานรักษ์แสม งานแต่งปู”

“ท่องเที่ยวแกลง สะพานรักษ์แสม งานแต่งปู” (งานแต่งปูแสม ปูดำ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกอบจ.(1) เข้าร่วมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีมงคลสมรสปูหมู่ (ปูแสม 9 คู่ และปูดำ 9 คู่) ณ “ป่าชายเลนท่าตาโบ๊ย” โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กุมภาพันธ์

19

2018

ประมวลภาพประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่

ประมวลภาพประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัดอบจ.ระยอง ครั้ง 2/2561 การประชุมคณะผู้บริหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกอง อบจ.ระยอง และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รายงานความคืบหน้า ของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ อบจ.ระยองได้จัดทำว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา และอุปสรรคด้านใดบ้าง

กุมภาพันธ์

19

2018

“เทศกาลอาหารอร่อย ระยองฮิ ครั้งที่ 6″

“เทศกาลอาหารอร่อย ระยองฮิ ครั้งที่ 6″ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยองฮิ ครั้งที่ 6″ โดยมี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง พ.ต.ท.พิเชษฐ์

กุมภาพันธ์

15

2018

“รักนิรันดร์ วันนั้น…ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย”

“รักนิรันดร์ วันนั้น…ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกอบจ.(1) เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม “โครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day)” โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงานให้กับคู่บ่าว-สาว ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในงานมีกิจกรรมการจดทะเบียนสมรส, การถ่ายภาพพร้อมมอบของที่ระลึก, และมอบของรางวัลพิเศษแก่ผู้ที่มาจดทะเบียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ณัฐพงศ์ /ถ่ายภาพ สุทธินีย์ /เขียนข่าว

กุมภาพันธ์

14

2018

อบจ. พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ

อบจ. พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

มกราคม

30

2018

จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด

“(ธ.ก.ส.)ออมทรัพย์ทวีโชคแจกรางวัล ครั้งที่ 2” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ณ สวนสุภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภายในงานมีการจับรางวัลมากมายให้กับผู้โชคดีที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค อาทิเช่น รางวัลใหญ่รถยนต์ Toyota Fortuner 2.4 V จำนวน 1