ภาพกิจกรรม

กรกฎาคม

21

2017

ารประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” ครั้งที่ 6/2560 อำเภอนิคมพัฒนา วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ.ห้องประชุมมา’ยอง (OTOP)ศูนย์มา,ยอง(OTOP) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ระยอง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะของ อบจ.ระยอง

กรกฎาคม

21

2017

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน และ โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กรกฎาคม

21

2017

อบจ.ระยอง เปิดโครงการ “อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ”

อบจ.ระยอง เปิดโครงการ “อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ” นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ “ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้นำชุมชน อาสามสมัคร สตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตจังหวัดระยอง” ในวันที่ 20 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมมัธยมตากสินระยอง ชั้น1 โดยมีนายพายัพ ผ่องใส สมาชิกสภาฯเขตอำเภอเขาชะเมา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ระยอง ได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้สังเกตเห็นว่าสิ่งใดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นก็นำมาต่อยอด ประยุกต์

กรกฎาคม

20

2017

อบจ. ระยอง เข้ารับการตรวจประเมินฯ LPA

อบจ. ระยอง เข้ารับการตรวจประเมินฯ LPA องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 กรกฎาคม ณ.ห้องประชุมชั้น 8 ซึ่งนำทีมการตรวจโดย นายณวัฒน์ โตศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินในความรับผิดชอบตามแบบประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านบริหารจัดการ 2.

กรกฎาคม

20

2017

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” ครั้งที่ 5/2560 อำเภอแกลง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ระยอง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะของ อบจ.ระยอง โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอเขาชะเมา

กรกฎาคม

17

2017

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” ครั้งที่ 2/2560 อำเภอวังจันทร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ.สำนักงานตลาดกลางยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ระยอง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะของ อบจ.ระยอง โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอเขาชะเมา โดยมีนายจรัญ

กรกฎาคม

17

2017

“เมืองดอกคูณเสียงแคน เยือนถิ่นพระอภัย”

“เมืองดอกคูณเสียงแคน เยือนถิ่นพระอภัย” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งคณะข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ขอนแก่น กันอย่างพร้อมเพรียง ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ระยอง โดยมีนายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บรายได้

กรกฎาคม

17

2017

การบูรณาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง “โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการบูรณาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง “โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมให้ความรู้การป้องการการทุจริต และประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริตและโครงการขยายแนวร่วม เครือข่ายป้องกันการทุจริต” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกองการเจ้าหน้าที่และกองพัสดุฯ โดยมีนายคัมภีร์ ศรีสุนทร ปลัดอบจ.ระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพี่อต้องการบูรณาการความร่วมมือหลายๆหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และในฐานะที่

กรกฎาคม

6

2017

มอบโล่ห์รางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันในโครงการ “Clinic Center ท้าให้อ่าน” ประจำปี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานมอบโล่ห์รางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันในโครงการ “Clinic Center ท้าให้อ่าน” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ชั้น 3) ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม เป็นต้นมา โครงการ “Clinic Center ท้าให้อ่าน” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่าน ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสะพาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนมูลค่าถึง

มิถุนายน

26

2017

งาน วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนายอำเภอแกลง เทศบาลและอบต.ในเขตอำเภอแกลง ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 ณ อนุเสาวนีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดวาดภาพวรรณคดี การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดแต่งกลอน ขับเสภา และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ