แผนจัดหาพัสดุประจำปี

ตุลาคม

2

2017

แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ