วิธีพิเศษ

กันยายน

22

2015

จัดซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน