งานบริการประชาชน

ธันวาคม

10

2014

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน

สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและการตอบข้อร้อง ทุกข์ร้องเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน และแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน… การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรับและตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน

ธันวาคม

10

2014

งานขอใช้สนามกีฬาและครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา

ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอใช้ฯ ,อัตราค่าธรรมเนียม ,ตัวอย่างเอกสารฯ ,เอกสารยืม/ขออนุญาตใช้ฯ … ขั้นตอนและเอกสารการขอใช้สนามกีฬากลาง   ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬากลาง อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้สนามกีฬากลาง ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬากลาง หนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬากลาง ขั้นตอนและเอกสารการขอยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา ตัวอย่างหนังสือยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา หนังสือยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา 

ธันวาคม

10

2014

งานภาษีโรงแรม

ดาวน์โหลดขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ,ตัวอย่าง ,แบบชำระภาษีโรงแรมฯ … ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม  

ธันวาคม

10

2014

งานภาษียาสูบ

ดาวน์โหลดแบบรายการภาษีบำรุงฯ ,บัญชีประจำวันฯ ,งบเดือนแสดงรายละเอียดฯ … แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยาสูบ) งบเดือนแสดงรายละเอียดการจำหน่ายยาสูบ บัญชีประจำวันแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป

ธันวาคม

10

2014

งานภาษีน้ำมัน

ดาวน์โหลดคำขอจดทะเบียนฯ ,แบบรายการภาษีบำรุงฯ ,บัญชีประจำวันฯ … คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม) งบเดือนแสดงรายรับ-จ่าย แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม คำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ 

ธันวาคม

9

2014

แบบคำขอ คำร้อง ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดขั้นตอน ,ตัวอย่าง ,เอกสารแบบคำขอ คำร้อง ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร … ขั้นตอนการขอดูข้อมูลข่าวสาร   ตัวอย่างแบบคำขอ คำร้อง ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  แบบคำขอ คำร้อง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร