ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9

มกราคม

10

2019

มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 1. ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ   1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ     1.2 แผนการจัดหาพัสดุ   1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา   1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ   1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) 2. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน   2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน       2.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชนของหน่วยงาน

มกราคม

10

2019

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 1. ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 5. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ 6. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการเสนอราคา