ข้อบัญญัติงบประมาณ

เมษายน

24

2017

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

               ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว ได้เผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย