ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

13

2017

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนายจ้างเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

               สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง (สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกท่านค่ะ) ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ เพื่อรับทราบข้อมูลและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

กรกฎาคม

11

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง พบกับ  :

กรกฎาคม

5

2017

ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวางงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

มิถุนายน

26

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี

               ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๐ และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

มิถุนายน

14

2017

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.๒๕๕๙

               ด้วยจังหวัดระยอง  ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๓ ก หน้า ๓ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙