ข่าวประชาสัมพันธ์

กันยายน

22

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

            ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

กันยายน

21

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

กันยายน

15

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

              ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

กันยายน

15

2017

Can You See Me? คุณเห็นฉันไหม

               ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ได้ดำเนินการจัดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดระยอง  

สิงหาคม

30

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ในวันพุธที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ วัดมาบข่า  หมู่ที่ ๕    ตำบลมาบข่า  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง พบกับ

สิงหาคม

18

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

สิงหาคม

17

2017

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

               ด้วยประกาศกรมควบคุมโรค  เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า ขณะนี้เข้าสู้ฤดูฝนสำหรับประเทศไทยตอนบนฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปถึงเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายโรค สามารถแพร่ระบาดได้โดยง่าย เช่น ภัยฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์พิษ และอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝน และภัยสุขภาพที่ตามมา        

สิงหาคม

11

2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

           ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

สิงหาคม

9

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น  หมู่ที่ ๑    ตำบลน้ำเป็น  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง พบกับ