ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลาคม

8

2019

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยร่วมกับ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน”ของจังหวัดระยอง ในวันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง พบกับ : รับบริการจากส่วนราชกร/ภาคเอกชน อาทิ :

กันยายน

26

2019

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

กันยายน

18

2019

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

กันยายน

17

2019

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

                ด้วยจังหวัดระยอง แจ้งว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้น ได้แก่ โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน โดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง ๑๔ – ๒๕ ปี จังหวัดระยองสถานการณ์ทั้ง ๒ โรค มีแนวโน้มที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและกลุ่มอายุที่พบไม่แตกต่างจากสถานการณ์ระดับประเทศ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคซิฟิลิส   และหนองใน ภายในหน่วยงานควบคุมกำกับ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติ