ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม

10

2018

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๑ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าประกวดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ https://www.parliament.go.th/innovation/ได้ตามรายละเอียดนี้ ๒. ประกาศคณะกรรมการฯ และใบสมัครประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ รับสมัครตั้งแต่วันนี้

มกราคม

5

2018

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์  หมู่ที่ ๓  ตำบลพลงตาเอี่ยม  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง พบกับ  :  การจำหน่ายสินค้าโอทอป

ธันวาคม

27

2017

ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

               ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กอายุ ๐ – ๕ ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ๒๐ ปี และตามบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวง รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมาย

ธันวาคม

6

2017

ออกไปเที่ยวทั่วไทย อุดหนุนคนไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนกันเถอะ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์  ออกไปเที่ยวทั่วไทย อุดหนุนคนไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนกันเถอะ 2561 “Amazing Thailand Year 2018” “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยในปีนี้จะเน้นการรณรงค์เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต ดำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่ใช้ภาพของเครื่องหมายอนันต์ ลายประจำยาม ช้าง และเรือสุพรรณหงส์ สื่อถึงความรู้สึกพิเศษที่ไม่มีที่สิ้นสุดของนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทั้งทางบก หรือทางน้ำก็ตาม ธีรศิษฏ์ , เอมอร ข่าว/ จัดทำ

พฤศจิกายน

29

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ  หมู่ที่ ๓  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง พบกับ  :  การจำหน่ายสินค้าโอทอป

พฤศจิกายน

28

2017

กิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐

               กิจกรรมในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๑  ๑. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์     ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๒. การแข่งขันพูดจาภาษาระยอง