ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

6

2017

ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

                               ด้วยจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่ากรมอนามัยได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาปรับใช้ในกระบวนการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ทราบถึงกระบวนการยื่นอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึง

ตุลาคม

31

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด  หมู่ที่ ๓  ตำบลแกลง  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง พบกับ  :  การจำหน่ายสินค้าโอทอป

ตุลาคม

5

2017

การดำเนินการประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

               ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อประมูลเช้าทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ลานมันสำผปะหลัง พร้อมอาคารสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ห้อง ขนาดพื้นที่

ตุลาคม

5

2017

ประกาศปิดสมัยประชุมสภา อบจ.ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

               ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และสั่งขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่

ตุลาคม

5

2017

ขอเชิญประชาชนจังหวัดระยองร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ รัชการที่ 9

ด้วยจังหวัดระยองกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดระยอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕o ณ พระเมรุมาศจำลอง สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา o๙.oo เป็นต้นไป  

ตุลาคม

3

2017

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)    หมู่ที่ ๒  ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง

ตุลาคม

2

2017

การป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

               ด้วยจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบผู้ป่วย ๓๗,๙๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๗.๙๙ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิดถึง ๕