ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม

21

2018

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระภาษีในท้องถิ่น

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม  ยื่นชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน -องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม  ยื่นชำระภาษี ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน -องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้ายาสูบ  ยื่นชำระภาษี ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

พฤษภาคม

17

2018

ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

พฤษภาคม

9

2018

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยสถานการณ์การขาดสารไอโอดีน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี และผู้สูงอายุ โดยการสุ่มตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ก่อนได้รับยาเสริมไอโอดีนจังหวัดละ ๓๐๐ คน เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี และผู้สูงอายุ สุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มละ ๑๕๐ คนต่อจังหวัด พบว่าค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

พฤษภาคม

9

2018

การดำเนินการประมูลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

               ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ออกประกาศให้ประมุลเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยวิธีการประมูล มีกำหนดระยะเวลาเล่า ๓ ปี ประกาศฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. ลานมันสำประหลังพร้อมอาคารสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ ๒. สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) และพื้นที่ใช้สอย ๓. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณโทรคมนาคม บริเวณดาดฟ้าของอาคารที่พัก

พฤษภาคม

3

2018

โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ  หมู่ที่ ๒  ตำบลชำฆ้อ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบกับ  :  รับบริการจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน

พฤษภาคม

2

2018

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมายบางฉบับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง

เมษายน

18

2018

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์รายงานว่า ปีนี้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดหนักกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าของสัตว์ไม่นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกัน แต่กลับปล่อยปะละเลยให้สุนัขออกนอกบ้านเสี่ยงต่อการถูกสัตว์อื่นกัดและได้รับเชื้อมาแพร่ระบาด ซึ่งตามหลักกฎหมายระบุไว้ขัดเจนว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคระบาดเจ้าของต้องนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน หากไม่นำไปฉีดวัคซีน เจ้าของจะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ ๑.ไม่ฉีดวัคซีน ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ๒.ไม่ห้อยเหรียญ ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ๓.เหรียญหรือใบรับรองการฉีดหาย ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ๔.ใช้เหรียญหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนปลอม จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐๐