มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 517 views

มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

1. ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

  1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

  Icon of (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (482.3 KiB)

  1.2 แผนการจัดหาพัสดุ

  1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา

  1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

  1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)

2. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน

  Icon of ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (195.7 KiB)

  Icon of ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (227.9 KiB)

  2.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชนของหน่วยงาน

  Icon of จำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปี61 จำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถามปี61 (196.4 KiB)

  Icon of ผลการตอบแบบสอบถามทั้งหมด ปี61 ผลการตอบแบบสอบถามทั้งหมด ปี61 (272.7 KiB)

  2.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

  Icon of สรุปเรื่องร้องเรียน สรุปเรื่องร้องเรียน (818.7 KiB)

3. ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

  3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

  Icon of สรุปอำนาจหน้าที่ สรุปอำนาจหน้าที่ (1.8 MiB)

  3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

  3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานรวมทั้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

  3.4 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  Icon of คู่มือการเข้ารับอบรม คู่มือการเข้ารับอบรม (771.3 KiB)

  Icon of คู่มือการคัดเลือกเลื่อนระดับ คู่มือการคัดเลือกเลื่อนระดับ (274.3 KiB)

4. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

  4.1 แผน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

  5.1 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัด    เลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

  Icon of ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับโอนฯ ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับโอนฯ (88.0 KiB)

  Icon of ประกาศรับโอนข้าราชการ ประกาศรับโอนข้าราชการ (1.3 MiB)

  Icon of การคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (232.3 KiB)

  Icon of ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ(บริหาร) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ(บริหาร) (268.9 KiB)

  Icon of รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (98.3 KiB)

  Icon of รับโอนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รับโอนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (73.6 KiB)

  Icon of ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (6.9 MiB)

  Icon of รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากทั่วไปเป็นวิชาการ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากทั่วไปเป็นวิชาการ (417.6 KiB)

  Icon of รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (796.9 KiB)

  5.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

  Icon of ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการต่างสายงานทั่วไปเป็นวิชาการ ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการต่างสายงานทั่วไปเป็นวิชาการ (58.5 KiB)

  Icon of ประกาศผลรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ประกาศผลรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ (75.8 KiB)

  Icon of ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (67.8 KiB)

  Icon of ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานส่วนท้องถิ่นประ๓ทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานส่วนท้องถิ่นประ๓ทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (67.4 KiB)

  Icon of ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (715.6 KiB)

  5.3 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

  Icon of คู่มือการประเมิน ITA 2561 คู่มือการประเมิน ITA 2561 (4.7 MiB)

  Icon of คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (586.4 KiB)

  Icon of แนวทางการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (2.6 MiB)

  5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

  Icon of กำหนดวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน (671.3 KiB)

  Icon of กำหนดหลักเกณฑ์การลา กำหนดหลักเกณฑ์การลา (6.8 MiB)

  Icon of เงื่อนไขพนักงาน เงื่อนไขพนักงาน (1.4 MiB)

  Icon of การลาป่วย การลาป่วย (664.5 KiB)

  5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

  Icon of หลักเกฯฑ์ประเมินข้าราชการ  2561 ครั้งที่ 2 หลักเกฯฑ์ประเมินข้าราชการ 2561 ครั้งที่ 2 (4.3 MiB)

  Icon of หลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการ  2562 ครั้งที่ 1 หลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการ 2562 ครั้งที่ 1 (4.0 MiB)

  Icon of หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง 2561 ครั้งที่ 1 หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง 2561 ครั้งที่ 1 (2.0 MiB)

  Icon of หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง 2561 ครั้งที่ 2 หลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง 2561 ครั้งที่ 2 (2.0 MiB)

  Icon of คู่มือการประเมิน ITA 2561 คู่มือการประเมิน ITA 2561 (4.7 MiB)

6. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

  6.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

Print Friendly