ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เปิดอ่าน 198 views

           ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

Print Friendly
นัดประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สค ๖๐
นัดประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สค ๖๐
นัดประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สค ๖๐
นัดประชุมสภาอบจ.ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สค ๖๐.pdf
107.0 KiB
17 Downloads
Details