การบูรณาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง “โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมให้ความรู้การป้องการการทุจริต และประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริตและโครงการขยายแนวร่วม เครือข่ายป้องกันการทุจริต”

เปิดอ่าน 210 views

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการบูรณาการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง “โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมให้ความรู้การป้องการการทุจริต และประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริตและโครงการขยายแนวร่วม เครือข่ายป้องกันการทุจริต” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกองการเจ้าหน้าที่และกองพัสดุฯ โดยมีนายคัมภีร์ ศรีสุนทร ปลัดอบจ.ระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพี่อต้องการบูรณาการความร่วมมือหลายๆหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และในฐานะที่ อบจ.ระยอง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาส ภาสสัทธา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อิงครัตน์ /ภาพ
นันท์นภัส /ข่าว

Print Friendly