การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” ครั้งที่ 2/2560 อำเภอวังจันทร์

เปิดอ่าน 202 views

การประชุม “โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” ครั้งที่ 2/2560 อำเภอวังจันทร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ.สำนักงานตลาดกลางยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ระยอง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะของ อบจ.ระยอง โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอเขาชะเมา โดยมีนายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ และนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้บรรยายเรื่อง แนวทางการว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พร้อมทั้งผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเขาวังจันทร์ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

กัทลี
ภาพ/ข่าว

Print Friendly