ไฟล์ ทั้ง 9 ด้านจากศูนย์ clinic center

เปิดอ่าน 1,862 views
1 สภาพทั่วไป
1  สภาพทั่วไป
1 สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไป(5).docx
14.8 KiB
133 Downloads
Details
2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(3).docx
15.3 KiB
105 Downloads
Details
3 ด้านเศรษฐกิจ
3  ด้านเศรษฐกิจ
3 ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านเศรษฐกิจ(2).docx
16.4 KiB
75 Downloads
Details
4 ด้านสังคม
4  ด้านสังคม
4 ด้านสังคม
4. ด้านสังคม(2).docx
16.1 KiB
65 Downloads
Details
5 ด้านสาธารณสุข
5  ด้านสาธารณสุข
5 ด้านสาธารณสุข
5. ด้านสาธารณสุข(2).docx
14.9 KiB
96 Downloads
Details
6 ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
6  ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
6 ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
6. ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน(2).docx
12.2 KiB
86 Downloads
Details
7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(2).docx
17.1 KiB
68 Downloads
Details
8 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ(2).docx
15.9 KiB
67 Downloads
Details
9 ด้านการเมือง การบริหาร
9  ด้านการเมือง การบริหาร
9 ด้านการเมือง การบริหาร
9. ด้านการเมือง การบริหาร.docx
14.3 KiB
84 Downloads
Details